Korte toelichting: Dit project vond plaatst tijdens Culturale 2021 in Boxtel (woonplaats van YAFF-lid Renée van Oploo) Zie ook dit artikel van centrum Boxtel. Dit project vond specifiek plaats op deze locatie omdat de gemeente Boxtel de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in 2021 implementeerde, en wij deelnamen aan verschillende participatiebijeenkomsten over de kwaliteit van de leefomgeving in Boxtel. Onze bevindingen hebben geleid tot de ontwikkeling van dit project.

Dit project is ook uitgevoerd als workshop op het St. Joost aan Art&Research studenten.

Anatomie van de Macht

Een ladder van burger participatie

 

Anatomie van de Macht

Nederland zal de komende dertig jaar ingrijpend veranderen. Denk hierbij aan het bouwen van 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire-economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alle keuzes die gemaakt gaan worden staan in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) beschreven. De NOVI is een nieuwe rijksvisie die wordt vormgegeven in een samenwerking met overheden, maatschappelijke partijen en burgers.

Het gaat uit van minder regels en van meer betrokkenheid van burgers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het beschermen en benutten van de leefomgeving wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid. YAFF + Bart&Klaar zijn een beeldend onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de NOVI en de rol van burgerparticipatie. We gebruiken hiervoor de participatieladder van Arnstein om kritisch te kijken naar wat participatie betekent en hoe het ervaren wordt. Is de NOVI volgens Arnsteins’ begrippen manipulatie of participatie, informatie of therapie, of is het echte samenwerking?